Uw onderdelen geleverd binnen 24 uur!

– Algemene voorwaarden Autodemontagebedrijf R. Poeste –

Artikel 1. Definities

 1. Onder algemene voorwaarden worden de onderhavige voorwaarden verstaan.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Vennootschap Onder Firma Autodemontagebedrijf R. Poeste, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en een Wederpartij. Mits anders is overeengekomen tussen Gebruiker en Wederpartij, is Wederpartij zelf verantwoordelijk voor de kosten van inbouw, uitbouw, montage, demontage of andere kosten voor het gebruik van het ontvangen product en dergelijke.
 4. Onder offertes en aanbiedingen wordt verstaan een vrijblijvend aanbod door de Gebruiker. Indien er een termijn in een offerte of aanbieding is vermeld, is deze niet meer vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer het product waarop de offerte of aanbieding betrekking op heeft niet meer beschikbaar is.
 5. Onder product wordt verstaan een gebruikt auto-onderdeel van Gebruiker, welke voorzien is van het zichtbare en onzichtbare kenmerk van Gebruiker.
 6. Onder auto wordt verstaan een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, indien Gebruiker in de uitvoering hiervan derden betrekt.
 2. Indien Wederpartij gebruik maakt van inkoop- of andere voorwaarden worden die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen in dit geval zo spoedig mogelijk in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in het licht van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst betreffende de aanschaf van een (gebruikte) auto

 1. De overeenkomst tot de aanschaf van een (gebruikte) auto kan mondeling overeengekomen worden, maar wordt te allen tijde tevens schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd. Beide partijen zullen een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.
 2. Het ontbreken van een schriftelijke en/of elektronische overeenkomst maakt een mondelinge overeenkomst niet nietig.
 3. De overeenkomst bevat in ieder geval de volgende gegevens:

–          gegevens koper;
–          soort auto;
–          gegevens auto (merk, type, kenteken, chassisnummer, kleur en motorinhoud)
–          overeengekomen verkoopprijs;
–          aanbetaling;
–          prijs van de auto die door Wederpartij voor inruil is aangeboden;
–          wijze van betaling;
–          staat van de auto bij aflevering. 

Artikel 4. Betaling en levering

Producten:

 1. Indien een product op het bezoekadres van Gebruiker wordt opgehaald/ gekocht dient er ter plaatse betaald te worden. Dit kan door middel van contante betaling in euro’s of betaling per pinpas (debet kaart).
 2. Indien een overeenkomst via telefoon, e-mail of onderdelenzoeker tot stand komt en het product opgestuurd dient te worden, zal het product binnen drie werkdagen na betaling verstuurd worden.
 3. De bijkomende verzendkosten zijn te allen tijde voor Wederpartij. Kosten voor een retourzending zijn tevens voor Wederpartij.
 4. De verzending is op eigen risico van Wederpartij. Zodoende heeft Wederpartij zelf de keuze de verzending te verzekeren.
 5. Wederpartij dient bij de in lid 2 genoemde levering het verschuldigde bedrag vooruit te betalen aan Gebruiker. Na betaling zal het product verstuurd worden.
 6. Indien met Wederpartij specifiek is afgesproken dat betaling achteraf geschiedt, dient Wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag te betalen. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan zal de Wederpartij een betalingsherinnering ontvangen waarin de Wederpartij wordt verzocht om alsnog binnen 8 dagen het verschuldigde bedrag te betalen.
 7. Na het verstrijken van de herinneringstermijn is Wederpartij van rechtswege in verzuim en zal een derde ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor verkeerd opgegeven adres- en/of afleveringsgegevens.


Auto

 1. Betaling van de verschuldigde aankoopprijs dient vooraf, of bij aflevering van de auto, te geschieden. Dit kan door middel van contante betaling in euro’s, betaling per pinpas (debet kaart) of vooraf overmaken op bankrekening van Gebruiker.
 2. Indien met Wederpartij specifiek is afgesproken dat betaling, gehele of gedeeltelijke, achteraf geschiedt, dient Wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag te betalen. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan zal de Wederpartij een betalingsherinnering ontvangen waarin de Wederpartij wordt verzocht om alsnog binnen 8 dagen het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Na het verstrijken van de herinneringstermijn is Wederpartij van rechtswege in verzuim en zal een derde ingeschakeld worden om het verschuldigde bedrag te innen. De in dit geval bijkomende incassokosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
 4. Indien Wederpartij de auto besluit aan te schaffen en er ontstaat een overeenkomst, dient Wederpartij 25% van de aankoopprijs aan te betalen. Door middel van deze aanbetaling wordt de auto voor Wederpartij gereserveerd.
 5. Gebruiker kan ermee instemmen dat Wederpartij een auto voor inruil aanbiedt. In dit geval komen partijen een inruilprijs overeen en zal dit specifiek op de overeenkomst vermeld worden.
 6. Tevens is het mogelijk voor Wederpartij om de aankoop van de auto te financieren. Dit zal door een derde partij gebeuren. Gebruiker geldt hiervoor alleen als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor afspraken tussen financierende partij en Wederpartij.
 7. Wanneer de koopovereenkomst met Wederpartij wordt overeengekomen, wordt er tevens een termijn voor aflevering afgesproken. De afleveringstermijn kan per auto verschillen maar zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
 8. Merendeel van de aangeboden auto’s is voorzien van een nog geldende APK. Indien dit niet het geval is, kan Wederpartij aan Gebruiker vragen welke mogelijkheden er zijn voor een APK keuring.
 9. De afgeleverde auto wordt voorafgaand aan de levering door Gebruiker gecontroleerd.
 10. Indien Gebruiker het nodig acht, zal Gebruiker zelf service aan de auto uitvoeren.


Artikel 5. Inkoop auto

 1. Indien Gebruiker een aanbod op een auto voor de aanschaf van zijn inventaris, is het aanbod alleen geldig op het moment dat het aanbod gedaan wordt. Het aanbod kan voor een langer termijn geldig zijn, mits dit door Gebruiker is aangegeven.
 2. De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.
 3. De in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de verkoper en komen alle kosten voor rekening van verkoper. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.


Artikel 6. Garantie

 Producten

 1. Een door Gebruiker geleverd product komt voor garantie in aanmerking wanneer het product aantoonbaar ondeugdelijk is.
 2. De Wederpartij geniet het recht op garantie alleen wanneer het product voorzien is van beide kenmerken van Gebruiker en de Wederpartij binnen de gestelde termijnen het recht op garantie inroept.
 3. Indien een product op het bezoekadres van Gebruiker wordt opgehaald is de gestelde termijn op garantie voor de Wederpartij 5 werkdagen na ontvangst van het product.
 4. Indien een overeenkomst via telefoon, e-mail of onderdelenzoeker tot stand komt en het product opgestuurd dient te worden, is de gestelde termijn op garantie voor de Wederpartij 7 werkdagen na verzending van het product.
 5. De garantietermijnen kunnen afwijken door specifiek gemaakte afspraken tussen Gebruiker en Wederpartij, wanneer hiervan sprake is zal dit duidelijk op de overeenkomst en/of bon en/of factuur vermeld worden.
 6. Wederpartij dient te allen tijde de bon te overhandigen om recht op garantie te genieten.
 7. Indien een product aantoonbaar ondeugdelijk is, zal Gebruiker het product herstellen of vervangen. Alleen wanneer herstellen of vervangen niet mogelijk is zal Gebruiker het ontvangen aankoopbedrag retourneren aan Wederpartij.
 8. Wanneer Wederpartij een hersteld of vervangen product ontvangt, is Artikel 5 van onderhavige voorwaarden opnieuw van toepassing.
 9. In volgende gevallen heeft Wederpartij geen recht op garantie:

–          Wederpartij heeft zelf veranderingen aan het product aangebracht;

–          Wederpartij heeft een derde veranderingen aan het product laten aanbrengen;

–          product is niet juist doordat Wederpartij verkeerde informatie aan Gebruiker heeft verschaft ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst;

–          product is door wederpartij, of door een derde in opdracht van Wederpartij, ondeugdelijk ingebouwd, uitgebouwd, gemonteerd of gedemonteerd en dergelijke;

–          product wordt door Wederpartij gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product origineel bestemd is;

–          indien er sprake is van verkoop/ levering van een motorblok waarbij Wederpartij heeft nagelaten de distributieset te vernieuwen;

–          indien er sprake is van verkoop/ levering van een cilinderkop en Wederpartij heeft de cilinderkop voorafgaand aan het monteren niet laten vlakken door een erkend bedrijf;

–          in geval het de verkoop/ levering van elektronische producten betreft.

 1. Wederpartij kan zijn recht op garantie niet overdragen aan derden.

 

Auto

 • De aangeboden auto’s zijn veelal auto’s in de goedkopere prijsklasse. Zodoende hanteert Gebruiker mee-neem-prijzen voor de aangeboden auto’s. Dit houdt in dat de auto geleverd wordt zonder garantie.
 1. In specifieke gevallen kunnen Gebruiker en Wederpartij overeenkomen dat de auto geleverd wordt inclusief garantie. In dit geval kan zijn recht op garantie niet worden overgedragen aan derden.
 2. In het geval er garantie is afgesproken, dient Wederpartij zich te allen tijde bij Gebruiker te melden indien er binnen de garantietermijn iets met de auto mankeert en de aankoop bon te overhandigen. Gebruiker zal indien nodig zelf reparatiewerkzaamheden aan de auto uitvoeren.
 3. Indien Wederpartij binnen een afgesproken garantietermijn de auto bij een derde laat repareren zonder toestemming van Gebruiker, zal Gebruiker deze kosten niet dekken.
 4. Indien er kosten aan de reparatie verbonden zijn welke niet voor garantie in aanmerking komen, zal deze voorafgaand de reparatie aan Wederpartij worden bekendgemaakt.
 5. Gebruiker kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

–          Wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

–          Wederpartij eerdere rekenen nog niet of niet in zijn geheel heeft voldaan bij gebruiker.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–          de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–          de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, of zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

–          redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor veroorzaakte schade van een door Gebruiker verkocht product wanneer dit product ondeugdelijk door een derde, niet in uitvoering van gebruiker, is ingebouwd, uitgebouwd, gemonteerd en dergelijke.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


Artikel 9. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de Nederlandse rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 11. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn te verkrijgen bij Autodemontagebdrijf R. Poeste op het bezoekadres Oostoeverweg 14, 1786 PS Den Helder en op de website https://www.poesteautos.nl
 2. Op nieuwe offertes, aanbiedingen en contracten is de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing. Op reeds gedane offertes en aanbiedingen of afgesloten contracten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals de algemene voorwaarden ten tijde ter hand zijn gesteld.

Certificeringen

Certificeringen
Onderdelen nodig? Wij leveren uw onderdelen binnen 24 uur!
Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis!

KZD

KZD

KZD/SGS

KZD/SGS

RVA

RVA

rdw

rdw

ARN

ARN

Contact

Autodemontagebedrijf R. Poeste
Oostoeverweg 30a
1786 PS Den Helder

Telefoon: 0223-636708
poeste@poesteautos.nl
U betaalt bij ons veilig en snel via iDeal of PIN.


© 2024 Autodemontagebedrijf R. Poeste